لیست قیمت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی A۴ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی A۴ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۵۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی A۴ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۶۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۶ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی A۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۷ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی A۵ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۸۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۸ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی A۵ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۹۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۵۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۴ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۸۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۴ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱۷۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۴ دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۳۰۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۴۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۶ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۷۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۷ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۵ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱۷۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۵ دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱۷۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۶ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۶ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۹۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۶ دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱۰۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶۲۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۴ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶۷۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۴ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۶۳۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۴ دو رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۶۸۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۳۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۶ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۶۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۷ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۵ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۳۴۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۸ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۵ دو رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۳۸۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۹ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۸۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۶ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۹۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۶ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۱۹۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۶ دو رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۲۱۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ریسو ( سیاه و سفید) فاکتور تک برگی A۵

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ریسو ( سیاه و سفید) فاکتور تک برگی A۵ استاندارد ۱۴ در ۲۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۳۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ریسو ( سیاه و سفید) فاکتور تک برگی A۴

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ریسو ( سیاه و سفید) فاکتور تک برگی A۴ استاندارد ۲۰ در ۲۹ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش