لیست قیمت فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ گرمی رو . ۶۰ گرمی زیر .۴ رنگ افست ۲ برگی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ گرمی رو . ۶۰ گرمی زیر .۴ رنگ افست ۲ برگی A۴ استاندارد ( سایز ۲۹.۷ در ۲۱ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۸۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ گرمی رو . ۶۰ گرمی زیر .۴ رنگ افست ۲ برگی A۵ استاندارد ( سایز ۱۴.۸ در ۲۱ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۸۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ گرمی رو . ۶۰ گرمی زیر .۴ رنگ افست ۲ برگی A۳ استاندارد( سایز ۲۹.۷ در ۴۲) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۹۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ گرمی رو . ۶۰ گرمی زیر .۴ رنگ افست ۲ برگی B۵ استاندارد ( سایز ۱۷ در ۲۴) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ گرمی رو . ۶۰ گرمی زیر .۴ رنگ افست ۲ برگی B۴ استاندارد ( سایز ۲۴ در ۳۴) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۱۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ زیر الوان ۶۰ ایرانی تک رنگ مشکی افست ۲ برگی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ زیر الوان ۶۰ ایرانی تک رنگ مشکی افست ۲ برگی A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۷۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ زیر الوان ۶۰ ایرانی تک رنگ مشکی افست ۲ برگی A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۱۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ زیر الوان ۶۰ ایرانی تک رنگ مشکی افست ۲ برگی A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ زیر الوان ۶۰ ایرانی تک رنگ مشکی افست ۲ برگی B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ زیر الوان ۶۰ ایرانی تک رنگ مشکی افست ۲ برگی B۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ زیر الوان ۶۰ ایرانی تک رنگ مشکی افست سه برگی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ زیر الوان ۶۰ ایرانی تک رنگ مشکی افست سه برگی B۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۴۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ زیر الوان ۶۰ ایرانی تک رنگ مشکی افست سه برگی B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۱۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ زیر الوان ۶۰ ایرانی تک رنگ مشکی افست سه برگی A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۶۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ زیر الوان ۶۰ ایرانی تک رنگ مشکی افست سه برگی A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ زیر الوان ۶۰ ایرانی تک رنگ مشکی افست سه برگی A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۳۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ افست ۱/۳ A۴

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ افست ۱/۳ A۴ سایز ۲۱ در ۹۵ تیراژ ۳۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳۳۳,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ افست ۱/۳ A۴ سایز ۲۱ در ۹۵ تیراژ ۳۰۰۰ عددی دو رو عادی ۱ عددی ۴۹۸,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ افست ۱/۳ A۴ سایز ۲۱ در ۹۵ تیراژ ۳۰۰۰ عددی یک رو فوری ۱ عددی ۴۱۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ افست ۱/۳ A۴ سایز ۲۱ در ۹۵ تیراژ ۳۰۰۰ عددی دو رو فوری ۱ عددی ۴۸۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ افست ۱/۳ A۴ سایز ۲۱ در ۹۵ تیراژ ۳۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ افست ۱/۳ A۴ سایز ۲۱ در ۹۵ تیراژ ۳۰۰۰ عددی دو رو عادی ۱ عددی ۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ افست ۱/۳ A۴ سایز ۲۱ در ۹۵ تیراژ ۳۰۰۰ عددی یک رو فوری ۱ عددی ۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ افست ۱/۳ A۴ سایز ۲۱ در ۹۵ تیراژ ۳۰۰۰ عددی دو رو فوری ۱ عددی ۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش