لیست قیمت تقویم دیواری تک برگی / مقوا پشت طوسی ۲۸۰ گرمی ۴۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تقویم دیواری تک برگی / مقوا پشت طوسی ۲۸۰ گرمی ۴۰۰ عددی سایز ۳۰ در ۴۴ ( در دو طرح مجزا ) یک رو عادی ۴۰۰ عددی ۹۳۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ تقویم دیواری تک برگی / مقوا پشت طوسی ۲۸۰ گرمی ۴۰۰ عددی سایز ۳۰ در ۴۴ ( در دو طرح مجزا ) یک رو فوری ۴۰۰ عددی ۹۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ تقویم دیواری تک برگی / مقوا پشت طوسی ۲۸۰ گرمی ۴۰۰ عددی سایز ۳۴ در ۴۸ ( در دو طرح مجزا ) یک رو عادی ۴۰۰ عددی ۱,۰۳۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ تقویم دیواری تک برگی / مقوا پشت طوسی ۲۸۰ گرمی ۴۰۰ عددی سایز ۳۴ در ۴۸ ( در دو طرح مجزا ) یک رو فوری ۴۰۰ عددی ۱,۰۵۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تقویم دیواری تک برگی / مقوا پشت طوسی ۲۸۰ گرمی ۸۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تقویم دیواری تک برگی / مقوا پشت طوسی ۲۸۰ گرمی ۸۰۰ عددی سایز ۳۰ در ۴۴ ( در دو طرح مجزا ) یک رو عادی ۸۰۰ عددی ۱,۲۴۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ تقویم دیواری تک برگی / مقوا پشت طوسی ۲۸۰ گرمی ۸۰۰ عددی سایز ۳۰ در ۴۴ ( در دو طرح مجزا ) یک رو فوری ۸۰۰ عددی ۱,۲۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ تقویم دیواری تک برگی / مقوا پشت طوسی ۲۸۰ گرمی ۸۰۰ عددی سایز ۳۴ در ۴۸ ( در دو طرح مجزا ) یک رو عادی ۸۰۰ عددی ۱,۴۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ تقویم دیواری تک برگی / مقوا پشت طوسی ۲۸۰ گرمی ۸۰۰ عددی سایز ۳۴ در ۴۸ ( در دو طرح مجزا ) یک رو فوری ۸۰۰ عددی ۱,۴۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تقویم دیواری تک برگی / مقوا گلاسه ۳۰۰ گرمی با سلفون

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تقویم دیواری تک برگی / مقوا گلاسه ۳۰۰ گرمی با سلفون B۴ استاندارد ( ۳۴*۲۴ ) با روکش سلفون براق یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ تقویم دیواری تک برگی / مقوا گلاسه ۳۰۰ گرمی با سلفون B۴ استاندارد ( ۳۴*۲۴ ) با روکش سلفون براق یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۱۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ تقویم دیواری تک برگی / مقوا گلاسه ۳۰۰ گرمی با سلفون B۴ استاندارد ( ۳۴*۲۴ ) با روکش سلفون مات یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ تقویم دیواری تک برگی / مقوا گلاسه ۳۰۰ گرمی با سلفون B۴ استاندارد ( ۳۴*۲۴ ) با روکش سلفون مات یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۱۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ تقویم دیواری تک برگی / مقوا گلاسه ۳۰۰ گرمی با سلفون A۳ استاندارد ( ۴۲ در ۲۹.۷ ) با روکش سلفون براق یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۰۴۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ تقویم دیواری تک برگی / مقوا گلاسه ۳۰۰ گرمی با سلفون A۳ استاندارد ( ۴۲ در ۲۹.۷ ) با روکش سلفون براق یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ تقویم دیواری تک برگی / مقوا گلاسه ۳۰۰ گرمی با سلفون A۳ استاندارد ( ۴۲ در ۲۹.۷ ) با روکش سلفون مات یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۰۴۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۸ تقویم دیواری تک برگی / مقوا گلاسه ۳۰۰ گرمی با سلفون A۳ استاندارد ( ۴۲ در ۲۹.۷ ) با روکش سلفون مات یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ تقویم دیواری تک برگی / مقوا گلاسه ۳۰۰ گرمی با سلفون (سایز ۳۴ در ۴۸) با روکش سلفون براق یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تقویم دیواری تک برگی / مقوا گلاسه ۳۰۰ گرمی با سلفون (سایز ۳۴ در ۴۸) با روکش سلفون براق یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۲,۲۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تقویم دیواری تک برگی / مقوا گلاسه ۳۰۰ گرمی با سلفون (سایز ۳۴ در ۴۸) با روکش سلفون مات یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۲۳۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تقویم دیواری تک برگی / مقوا گلاسه ۳۰۰ گرمی با سلفون (سایز ۳۴ در ۴۸) با روکش سلفون مات یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۵۰۰ عددی B۴ استاندارد (۳۴ در ۲۴) یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۵۰۰ عددی B۴ استاندارد (۳۴ در ۲۴) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۲,۴۳۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۵۰۰ عددی B۴ استاندارد (۳۴ در ۲۴) یک رو فوری ۵۰۰ عددی ۱,۸۸۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۵۰۰ عددی B۴ استاندارد (۳۴ در ۲۴) دو رو فوری ۵۰۰ عددی ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۵۰۰ عددی A۴ استاندارد ( ۲۱ در ۲۹.۷) یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۶۶۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۵۰۰ عددی A۴ استاندارد ( ۲۱ در ۲۹.۷) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۲,۲۶۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۵۰۰ عددی A۴ استاندارد ( ۲۱ در ۲۹.۷) یک رو فوری ۵۰۰ عددی ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۸ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۵۰۰ عددی A۴ استاندارد ( ۲۱ در ۲۹.۷) دو رو فوری ۵۰۰ عددی ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۱۰۰۰ عددی B۴ استاندارد (۳۴ در ۲۴) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۱۶۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۱۰۰۰ عددی B۴ استاندارد (۳۴ در ۲۴) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۷۴۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۱۰۰۰ عددی B۴ استاندارد (۳۴ در ۲۴) یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۳,۲۲۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۱۰۰۰ عددی B۴ استاندارد (۳۴ در ۲۴) دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۳,۸۲۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۱۰۰۰ عددی A۴ استاندارد ( ۲۱ در ۲۹.۷) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۶۸۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۱۰۰۰ عددی A۴ استاندارد ( ۲۱ در ۲۹.۷) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۴۶۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۱۰۰۰ عددی A۴ استاندارد ( ۲۱ در ۲۹.۷) یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۲,۷۱۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۸ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۱۰۰۰ عددی A۴ استاندارد ( ۲۱ در ۲۹.۷) دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش